โทรเลขที่ดีที่สุด

By Abdi Ahmed Mohammed

โทรเลขที่ดีที่สุดโทรเลขที่ดีที่สุดโทรเลขที่ดีที่สุด

Best Telegram ถูกสร้างขึ้นโดย Eng Abdi Ahmad Mohammed ซึ่งเป็นเจ้าของหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ของ Bsc และมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการสื่อสาร

Comments